ทำไมช้างถึงสำคัญ

หลายๆคนคงพอรู้ว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยจะเห็นได้จากประวัติศาสาตร์ หรือแม้แต่ในละครหรือหนัง สัตว์ประจำชาติไทย คือ “ช้างไทย” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และประเพณีของไทยมานานตลอดจน เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป บทบาทของช้างก็ย่อมผันแปรไปตามกาล
.
เหตุผลที่ช้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ประจำชาติ และเป็นสัตว์ประจำชาติไทยได้ทั้ง ๆ ที่ในหลาย ๆ ประเทศเองก็มีช้างอยู่เยอะมากพอๆกับประเทศไทยเพราะว่า ในสมัยก่อนนั้น เวลาที่กษัตริย์จะต้องออกรบเพื่อรักษาดินแดน พาหนะที่พระองค์จะขึ้นทรงเพื่อออกรบนั้นก็คือ”ช้าง” โดยช้างที่มีลักษณะเป็นมงคลตามตำราคชลักษณ์จะเป็นสัตว์คู่บารมี ในสมัยก่อนนั้นช้างทรงของกษัตริย์นั้นมียศสูงกว่าพวกข้าราชบริวาลทั้งหลาย เพราะช้างนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชาติไทยยังคงเป็นไทย ไม่ตกไปเป็นเมืองขึ้นของไทยเช่นทุกวันนี้
.
นอกจากลักษณะ ขนาด และความแข็งแรงของช้างที่แสดงให้เห็นถึงพลัง และความทนทานอย่างมากแล้ว แถมยังเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่นในประเทศไทย และช้างมีอายุมากกว่า 60 ปีในยังแสดงถึงอายุที่ยืนยาวอายุ และภูมิปัญญาอีกด้วย
.
แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการทำศึกสงครามแล้วก็ตาม แต่ช้างก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, งานพระราชพิธีฉัตรมงคล จะต้องนำช้างเผือกแต่งเครื่องคชาภรณ์ ไปยืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระเกียรติยศ
.
.
The reason why elephants are still important?
.
Many people may know that the elephant is an animal that has been with Thai people for a long time. As you can see from the Thai’s history or even in a drama or movie. The national animal of Thailand is the “Thai Elephant” which is associated with the history, Thai traditions from many years ago, and also related to the monarchy. However, when time changes, the role of elephants varies with time.
.
The reason why elephants are both national symbols and animals of Thailand while in many countries there are as many elephants as Thailand. It is because of the former time when the king fought to save the land. The vehicle that the king will ride to fight is “elephants’ ‘ to qualify for the elephants with auspicious characteristics according to the book of Kochalka which is a majestic animal. In ancient times, the king’s elephant was higher than the royal officials because elephants are considered an important part of the Thai nation to remain Thai fall into the colonial country of Thailand as today.
.
In addition to the nature, size, and strength of the elephants exposed to the power and extreme durability, it is also revered by local people in Thailand. Moreover, the elephant which is over 60 years old, also represents long life and longevity, and wisdom as well
.
Although there is no war at this contemporary time, elephants still play an important role in various essential ceremonies such as the royal ceremony, the coronation ceremony which must bring the white elephant to dress up for standing west of Dusita Phirom Throne Hall in the Grand Palace to be in honor of ceremonies.
.
เครดิต https://slumberpartyhostels.com/th/thai-elephants-national-symbol-2/ (Slumber Party, 2018)
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/106873.html (Campus star, 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *